Trasy a programy

všechny hipotrasy

Hlasování ve fotosoutěži "Svět koní" ukončeno!

Děkujeme všem, kteří se od 12.4.2010 do 30.5.2010 zapojili do hlasování ve fotosoutěži na našem webu a jak jinak než s koňskou tématikou.

 

 

 

 

 

 

 

  

Vaše fotografie jste mohli přihlásit do těchto pěti kategorií:

 1. Kůň a člověk
 2. Kůň a příroda
 3. Kůň a svět práce
 4. Kůň a sport
 5. Kůň a krásy Zlínského kraje

Na absolutního vítěze čeká jako hlavní cena digitální fotoaparát, pro vítěze jednotlivých kategorií jsou přichystány poukazy na atraktivní ceny spojené se společností HYJÉ dle vlastního výběru, např. výuka jízdy na koni, projížďka kočárem. Všechny fotografie, které postoupí do veřejného finále budou slavnostně vystaveny 19.6.2010 v Kroměříži při příležitosti Mistrovství Zlínské oblasti ČJF v parkurovém skákání.

Kůň a člověk

1. (800x600, 100.29 KB)
2. (800x218, 11.42 KB)
3. (800x600, 45.07 KB)

Kůň a příroda

1. (800x518, 79.68 KB)
2. (799x600, 54.27 KB)
3. (800x533, 73.09 KB)

Kůň a svět práce

1. (800x600, 67.78 KB)
2. (799x557, 86.13 KB)
3. (800x533, 119.35 KB)

Kůň a sport

1. (800x533, 91.86 KB)
2. (800x600, 122.50 KB)
3. (400x600, 27.03 KB)

Kůň a krásy Zlínského kraje

1. (433x600, 20.57 KB)
2. (640x480, 66.11 KB)
3. (800x533, 87.82 KB)

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s., IČ 282 73 796, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 353.

Termín trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 9.2.2010. Konečná uzávěrka pro zasílání fotografií je 5.4.2010.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Zlínského kraje České republiky, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede své jméno, adresu trvalého pobytu (případně i adresu kontaktní pokud se tato neshoduje s adresou trvalého pobytu), kontaktní e-mail, telefonní kontakt a vysloví souhlas s podmínkami fotosoutěže. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, členové správní a dozorčí rady HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s., všechny společnosti spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

Mechanismus soutěže

Účastník vyplní své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, příp. i kontaktní adresu, e-mail, telefoní kontakt) a vyjádří souhlas s účastí a s pravidly soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v max. velikosti 3 MB (minimální rozlišení 1024 x 768 pixelů) na adresu info@hyje.cz nebo hlobilova@hyje.cz. Každý účastník má právo zaslat do soutěže max. 5 snímků,  u každé fotogafie určí kategorii a připojí k ní název a krátký popis.

Seznam soutěžních kategorií:

 1. Kůň a člověk
 2. Kůň a příroda
 3. Kůň a svět práce
 4. Kůň a sport
 5. Kůň a krásy Zlínského kraje

 

Účastník fotosoutěž prohlašuje, že:

 • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek fotosoutěže

Každá z fotografií podléhá schválení určené projektové manažerky společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s.. 

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

 • žádným způsobem nesouvisí s tématy této fotografické soutěže
 • autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta) 
 • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
 • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
 • byly, dle informací dostupných organizátorovi soutěže, pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže
 • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
 • obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu; výjimkou je neenápadný copyright či krátký nápis)
 • budou přihlášeny do soutěže před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografiíí
 • se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích) 

Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkamí.

 

Způsob vyhodnocení:

 1. Z každé sekce vyberou zástupci společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. tři nejlepší fotografie. Celkem tedy bude vybráno 15 fotografií. Od každého účastníka bude vybrána v každé kategorii pouze jedna a to nejlépe ohodnocená fotografie. Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen v jednotlivých kategoriích neudělit, připadně kategorii zrušit.
 2. Následně redakce odešle těmto 15 nejlepším z Vás e-maily s oznámením o postupu do veřejného finále. Fotografie budou uveřejněny na portálu hyje.cz, kde bude probíhat hlasování návštěvníků portálu o nejlepší fotografii v jednotlivých kategoriích. Hlasování bude probíhat od 12.4.2010 do 30.5.2010.  
 3. Vyhrává fotka, která získala ve druhém kole nejvíce hlasů ve své kategorii. V případě nerozhodného počtu hlasů, má správní rada HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. právo na udělení vítězného hlasu. Absolutním vítězem se stává fotografie s nejvyšším počtem hlasů ve všech kategoriích.

Litujeme, ale na veškeré stížnosti od ostatních 14 soutěžících nebude brán zřetel!

Do 14 dnů od skončení soutěže bude na stránkách soutěže uveden seznam výherců a vítěz bude rovněž vyrozuměn e-mailem.

Návštěvníci stránek fotosoutěže mohou vyjádřit své sympatie k jednotlivým fotografiím prostřednictvím hlasování. Toto hodnocení slouží k určení vítězných fotografií. Pokud bude zjištěn případný podvod a úmyslná manipulace s výsledky, daná fotografie bude vyřazena.  

Výhry pro soutěžící

Absolutní vítěz: digitální fotoaparát v hodnotě do 3.000,-Kč

Vítězové v jednotlivých kategoriích: ceny vztahující se k činnosti společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. (projížďka na koni, v kočáře, výcviková hodina,...). V případě, že se do 7 dní od ukončení soutěže nepodaří výherce zkontaktovat nebo tento odmítne výhru převzít, přechází výhra na dalšího v pořadí. 

Všech 15 fotografií bude slavnostně vystaveno na Mistrovství Zlínské oblasti v parkurovém skákání v Kroměříži dne 19.6.2010 a u příležitosti dalších kulturních, sportovních a chovatelských akcí souvisejících s koňmi.

Obecné podmínky soutěže

Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem. Ceny budou slavnostně předány při zahájení první veřejné výstavy. V případě neúčasti výherců na slavnostním předávání, budou ceny výhercům doručeny poštou do 14 dnů od zahájení výstavy. Výhry budeme zasílat pouze na adresy na území České republiky. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty či služby.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u orgnaizátora soutěže.

Účastí v soutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovávány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb ze strany organizátora. Údaje budou zpracovávány zaměstnanci organizátora automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání půrběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže) nebo do odvolání tohoto souhalsu. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v niž má veden trvalý pobyt ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi organizátorem a účastníkem za trvání fotosoutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit ustanoveními § 847 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě