Trasy a programy

všechny hipotrasy

HYJÉ - koně , o.s. - stanovy

Seznamte se ze stanovami HYJÉ- koně, o.s., které byli na MV schváleny dne 19.7.2013
Stanovy občanského sdružení HYJÉ – koně, o. s.
 
I. Název, sídlo a působnost občanského sdružení
 
Název občanského sdružení zní: HYJÉ – koně , o.s. (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Křekov 40, 766 01 Valašské Klobouky
Působnost: oblast působnosti sdružení zahrnuje území České republiky
 
II. Statut sdružení
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.
 
III. Předmět činnosti HYJÉ, o. s.
HYJÉ - koně, o. s. je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, sdružující hipology tj. majitele koní, chovatele koní, zájemce o jezdecký a dostihový sport, tj. jezdecké kluby a stáje, podnikatelské a jiné subjekty.
Cíle sdružení:
 koordinace činností v sektoru koní na území ČR v zájmu rozvoje sektoru koní,
 pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů na podporu sektoru koní na území ČR,
 aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní,
 propagace a prezentace členských subjektů působících v sektoru koní a sportovních a kulturních akcí spojených s koňmi,
 dohled nad rozvojem služeb v sektoru koní, certifikace služeb,
 metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, výkonnostního sportu ve všech jeho formách,
 rozvíjení vzdělávání členů společnosti,
 poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže,
 výplň volnočasové aktivity seniorů,
 příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti sektoru koní včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů,
 zajišťování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování rozvojových projektů,
 podporovat tradice spojené s folklórem a koňmi,
 rozvíjení sítě hipotras.
 
IV. Vznik a zánik členství
Členy HYJÉ – koně, o. s. se mohou stát zájemci z řad chovatelů, majitelů koní, jezdci, fyzické či právnické osoby. Valná hromada může rozhodnout o udělení „čestného členství“. Čestný člen nemá práva a povinnost členů stanovených těmito stanovami, smí se však s hlasem poradním účastnit zasedání valné hromady sdružení. Pro účely usnášení schopnosti valné hromady se účastnící se čestní členové nezapočítávají mezi přítomné.
 
V. Přijímání členů
Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky schválením předsednictvem a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši (den vzniku členství je den uhrazení členského příspěvku). Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do sdružení dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy a podřizovat se rozhodnutím orgánů sdružení. Fyzická osoba mladší 15 let se může stát členem sdružení jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Každý člen je registrován v adresáři sdružení v rámci písemné agendy sekretáře. Změny v adresáři jsou prováděny bez zbytečného odkladu po vzniku či zániku členství konkrétní osoby. Každý člen má právo nahlížet do adresáře a požadovat úpravu svých osobních údajů, jsou-li uvedeny nepřesně. Adresář je přístupný v sídle společnosti, členovi bude zpřístupněn na základě žádosti doručené sekretáři (žádost může být i ústní).
 
VI. Členství ve sdružení zaniká
a) Vystoupením – písemně adresovaným předsednictvu sdružení. Členství zaniká dnem doručení písemnosti předsednictvu sdružení.
b) Vyloučením – o vyloučení rozhoduje valná hromada sdružení na základě návrhu předsednictva svazu. Důvodem vyloučení je hrubé porušení stanov, nerespektování rozhodnutí předsednictva společnosti, chování neslučitelné s cíly sdružení. Písemné odvolání proti vyloučení, které musí být sdružení doručeno do 15 dnů od rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena, projednává revizní komise, která navrhuje rozhodnutí valné hromadě.
c) nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném valnou hromadou ani v přiměřené lhůtě určené sdružením dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
d) zánikem člena, právnické osoby,
e) úmrtím člena, fyzické osoby.
 
VII. Práva členů sdružení
Na valné hromadě mohou volit všichni členové, tj. fyzické i právnické osoby. Volit mohou i právnické osoby, které jsou členy sdružení, a to prostřednictvím svých zástupců, kteří jsou k tomu z titulu své funkce oprávněni nebo jsou takovouto osobou pověřeni a tito také mohou být zvoleni členy dalších orgánů. Všichni členové sdružení starší 18 let mohou být voleni do všech orgánů sdružení. Všichni členové mají právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě a každý člen má 1 hlas. Každý člen má právo zúčastnit se akcí sdružení, vyjadřovat se k jeho činnosti a obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 
VIII. Povinnosti členů sdružení
Dodržovat a plnit Stanovy sdružení a rozhodnutí jeho orgánů. Řádně platit příspěvky, a to ve výši a termínu stanoveném rozhodnutím valné hromady. Podávat orgánům sdružení potřebné informace vztahující se k činnosti sdružení. Aktivně se zúčastňovat a podílet se na akcích pořádaných sdružením, jednat tak, aby tím nebylo poškozeno dobré jméno sdružení a jeho zájmy. Neprodleně oznamovat změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence. Spolupracovat na uskutečnění cílů sdružení. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
 
IX. Organizační struktura a orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) předsednictvo,
c) předseda,
d) revizní komise
 
Z jednání všech orgánů sdružení se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu a hostů, program jednání a přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. Zápis musí být zpřístupněn všem členům sdružení na webových stránkách sdružení.
 
Valná hromada
- je nejvyšším orgánem sdružení a koná se nejméně 1x ročně. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valnou hromadu (řádnou i mimořádnou) svolává předsednictvo sdružení, a to písemnou pozvánkou (postačí ve formě e-mailové zprávy zaslané na e-malivou adresu člena, kterou uvedl v členské přihlášce) zaslanou všem členům sdružení nejméně 10 dnů před stanoveným datem konání valné hromady. O svolání mimořádného zasedání valné hromady může požádat 1/3 řádných členů sdružení nebo revizní komise. Valná hromada schvaluje změny Stanov sdružení, projednává finanční rozpočet, schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, volí členy předsednictva a revizní komise, rozhoduje o zániku sdružení včetně finančního vypořádání závazků. Volí předsednictvo, revizní komisi a může jejich členy odvolávat. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2/3 všech členů. Pokud nejsou v době zahájení zasedání valné hromady přítomny 2/3 řádných členů, je zapotřebí 20 minut počkat a pokud opět nejsou přítomny 2/3 řádných členů, hlasují přítomní členové, toto však platí pouze v případě, že všem členům byla prokazatelně doručena pozvánka na zasedání valné hromady, a to v řádném termínu.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. Zásady jednání a hlasování valné hromady upravuje jednací a hlasovací řád, který předkládá předsednictvo a schvaluje jej valná hromada bezprostředně po zahájení jednání.
 
Předsednictvo
– schází se nejméně 1x za 6 měsíců. Řídí a koordinuje činnost sdružení, schvaluje účetní závěrku, svolává koňařské besedy a valnou hromadu sdružení. Koňařské besedy jsou volným setkání členů sdružení, na kterých mohou být v období mezi valnými hromadami seznámeni s činností sdružení. O konání koňařské besedy jsou členové sdružení informováni prostřednictvím pozvánky uvedené na webových stránkách sdružení e-mailovou poštou či poštou. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě, řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady a zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady. Předsednictvo má nejméně5, nejvíce však 7 členů. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomny 2/3 všech jeho členů. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Předsednictvo je voleno valnou hromadou, funkční období je čtyřleté. Jednotlivé funkce v předsednictvu, mimo funkce předsedy, si mezi sebou rozdělí zvolení členové předsednictva. Pokud zanikne mandát člena představenstva jinak než odvoláním, mohou zbylí členové předsednictva, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradního člena, jehož funkce však musí být potvrzena na nejbližším zasedání valné hromady. Funkční období náhradních členů, zvolených předsednictvem dle předchozí věty, zaniká spolu se zánikem mandátu členů předsednictva zvolených valnou hromadou. Stejný postup se uplatní také u revizní komise.
 
Předseda
– reprezentuje sdružení a je oprávněn jednat jeho jménem nebo k tomu pověřuje členy předsednictva. Předseda je statutárním orgánem sdružení, zastupuje sdružení navenek ve vztahu ke státním orgánům, zájmovým a společenským organizacím, fyzickým a právnickým osobám, finančním ústavům a sdělovacím médiím, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Svolává předsednictvo a řídí jeho činnost. O místu, datu a hodině jednání předsednictva musí být informováni její členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání. Při jednání předsednictva má při rovnosti hlasů hlas rozhodující. Funkce je čestná a funkční období je čtyřleté. Předseda má podpisové právo. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí předsednictva, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. Také připravuje podklady pro jednání předsednictva sdružení.
 
Místopředseda
– napomáhá činnosti předsedy a v jeho nepřítomnosti ho zastupuje se všemi právy a povinnostmi. Místopředseda má podpisové právo.
 
Sekretář
– napomáhá činnosti předsedy a místopředsedy, v jejich nepřítomnosti je zastupuje se všemi právy a povinnostmi. Funkce je čestná. Sekretář má podpisové právo. Eviduje členskou základnu, soustřeďuje veškerou písemnou dokumentaci a korespondenci, zabezpečuje oficiální kontakt mezi sdružením a partnery, spolupráci mezi předsednictvem sdužení.
 
Revizní komise
– kontroluje hospodaření sdružení a zákonnost postupů orgánů sdružení. Členové jsou voleni valnou hromadou. Revizní komise se skládá z předsedy revizní komise a dvou členů, funkční období je čtyřleté. Za svou činnost je odpovědná valné hromadě. Předsedu revizní komise jmenuje valná hromada. Předseda a členové revizní komise mohou být odvoláni na základě rozhodnutí valné hromady. Žádný z členů revizní komise nesmí být zároveň členem předsednictva sdružení. Jednání revizní komise svolává předseda revizní komise podle potřeby, vždy však v případě, že o to požádá některý člen revizní komise. Pokud nebyla revizní komise na žádost člena předsedou svolána, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen revizní komise. O místu, datu a hodině jednání revizní komise musí být informováni její členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání revizní komise. Rozhodnutí revizní komise jsou závazná pro všechny orgány a členy sdružení.
 
IX. Majetek a hospodaření
Majetek HYJÉ - koně,o. s.. tvoří finanční fondy, hmotný majetek a jiná majetková práva. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Zdroji příjmů jsou zejména:
 členské příspěvky a jiné poplatky,
 finanční prostředky z dotací
 finanční prostředky ze státního rozpočtu,
 příspěvky od Česká unie sportu, popř. jiného sdružení sportovních svazů,
 příspěvky od jiných organizací a sponzorů,
 příjmy z hospodářské činnosti,
 příjmy z reklam a jiných služeb,
 dary a dědictví.
 
Finanční majetek je uložen v peněžním ústavu, kde je otevřen účet na jméno sdružení. Finanční agendu vede sekretář, který disponuje nezbytnou peněžní hotovostí v pokladně, o jejíž výši rozhoduje podle potřeby předsednictvo. Sekretář předkládá 1x ročně zprávu o hospodaření na valné hromadě sdružení. Čerpání finančních prostředků nad rámec běžných výdajů je přikazováno rozhodnutím předsednictva.
 
X. Symbolika HYJÉ, o. s.
Emblém HYJÉ - koně, o. s je nápis HYJÉ –koně,o.s. a hlava koně , provedení na bílém podkladu černě psaný text a černě nakreslená hlava koně.
Vlajka HYJÉ - koně, o. s má bílý podklad bez lemu a ve svém středu má emblém společnosti. Rozměry jsou 115 x 170 cm. Symbolika HYJÉ, o. s může být použita pouze v zájmu HYJÉ - koně, o. s a se souhlasem předsednictva.
 
XI. Zánik HYJÉ, o. s.
O dobrovolném zániku sdružení může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná valná hromada. Ta rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými právními předpisy. Sdružení může také zaniknout z dalších důvodů stanovených příslušným právním předpisem.
 
XII. Ustanovení přechodná a závěrečná
Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace MV ČR podle podmínek zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
V Zlíně dne 24.6.2013
1 Logo Hyjé - koně o.s..JPG, 655x218, 25.93 KB
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě