Trasy a programy

všechny hipotrasy

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ s HYJÉ - koně, o.s. „Svět koní“ pro kolektivy dětí z mateřských a základních škol.

Od 15.3. 2015 do 20.4. 2015 se můžete zapojit do výtvarné soutěže s koňskou tématikou.

 Co můžete vyhrát?

DEN VAŠEHO KOLEKTIVU U KONÍ ve stáji v Lipině.

 Co Vás zde čeká? Uvidíte, jak to v koňské stáji vypadá a co se tam napínavého dnes a denně děje. Ti odvážní se budou moci vyhoupnout do sedel jako praví kovbojové. Vyzkoušíte si, jaké to je si vyčesat koně, nasedlat ho, připravit koním voňavoučké seno ke krmení a další činnosti, se kterými se u koní můžete setkat. Připraven pro Vás bude plápolající táborák s voňavými špekáčky a speciální překvapení.

Termín trvání soutěže: Soutěž probíhá od 15.3. 2015. do 20.4. 2015.


PODMÍNKY SOUTĚŽE zkráceně:

Soutěžící nejprve vytvoří nádherná výtvarná dílka s tématikou koní, která zašlou do sídla společnosti spolu s informacemi o soutěžících .

SOUTĚŽÍ SE V KATEGORIÍCH:

I. kategorie  MŠ , 3-6 let

II. kategorie ZŠ , 1-5. třída

III. kategorie ZŠ, 6-9. třída

Předsednictvo na svém zasedání vybere po jednom vítězi z každé kategorie. Seznam zúčastněných škol bude  publikován na webu společnosti spolu se seriálem zaslaných výtvarných výrobků. Výtvarná dílka nevracíme.  S Vašimi uměleckými dílky se pak budou setkávat návštěvníci jezdeckých akcí v moravském regionu.

Proto PŘIHLASTE svou třídu do naší soutěže,  ať máte příležitost zvítězit a prožít tak nádherný den u koní!  Účastníkem soutěže se stane kolektiv třídy mateřské či základní školy, s trvalým bydlištěm na území České republiky, který v době trvání soutěže zašle či osobně doručí soutěžní výrobek či výrobky a uvede kontakt na školu a odpovědnou osobu, (adresu školky - školy, kontaktní e-mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami výtvarné soutěže.

PRAVIDLA

 

1. Organizátor:

Organizátorem soutěže je společnost: HYJÉ – koně, o.s.,

01918087

se sídlem Křekov 40,

                 766 01 Valašské Klobouky.

E- mail: Hyjekone@seznam.cz

Telefon:  733 707 130

 2. Termín trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 15. 3. 2015. Konečná uzávěrka pro zasílání výrobků je 20. 4. 2015.

 3. Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže se stane kolektiv třídy mateřské či základní školy, s trvalým bydlištěm na území České republiky, který v době trvání soutěže zašle či osobně doručí soutěžní výrobek či výrobky a uvede kontakt na školu a odpovědnou osobu, (adresu školky - školy, kontaktní e-mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami výtvarné soutěže. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, členové předsednictva HYJÉ – koně o.s., všechny společnosti spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

 4. Mechanismus soutěže:

 Podrobné soutěžní podmínky budou také zveřejněny na stránkách internetového portálu www.hyje.cz.

SOUTĚŽÍ SE V KATEGORIÍCH:

I. kategorie  MŠ , 3-6 let

II. kategorie ZŠ , 1-5. třída

III. kategorie ZŠ, 6-9. třída

Účastník vyplní u každého výtvarného dílka, jméno a příjemní autora, třídu, věk kontakt na školu a odpovědnou osobu (učitele), (adresu školky - školy, kontaktní e-mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami výtvarné soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání či osobní doručení (nutno dohodnout telefonicky) soutěžního výrobku vlastnoručně vyrobeném jakoukoliv výtvarnou technikou (např. kreslení, malování, keramika, práce se sklem, plastem, ruční práce atd.) na adresu:

 HYJÉ – koně o.s., Křekov 40, 766 01 Valašské Klobouky

  Účastník výtvarné soutěže prohlašuje, že:

a) výrobek vyrobil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,

b) osoby zachycené na jím pořízeném výrobku (výrobcích) souhlasí se zveřejněním daného výrobku a jeho použitím.

Každý z výrobků podléhá před zařazením do soutěže schválení předsedkyně společnosti HYJÉ – koně, o.s.


Do soutěže nebudou zařazeny výrobky, které:

a) žádným způsobem nesouvisí s tématy této výtvarné soutěže,

b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení,

c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

 e) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže vyrobeny jiným autorem než je účastník soutěže,

f) obsahují jakékoliv nadpisy (výrobky nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu, výjimka: nenápadný copyright či krátký nápis-název výrobku).

 g) budou přihlášeny do soutěže před zahájením výtvarné soutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání výrobků,

 h) se, shodují s již dříve zaslanými výrobky téhož autora (výrobky shodné v podstatných znacích

 i) přesahují hmotnost 10 kg a jeho rozměry jsou nepřiměřené běžné manipulaci


Doručením výrobku poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat výrobek všemi zákonem dovolenými způsoby užití nejen v rámci výtvarné soutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako bezúplatná, časově, územně a množstevně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.

 Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních výrobků jakoukoli odpovědnost za obsah výrobků, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na výrobku či užitím výrobku ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

 
Způsob vyhodnocení:

1. krok: Zástupci společnosti HYJÉ  - koně o.s. pořídí fotografickou dokumentaci přijatých výrobků, aby mohly být následně použity k prezentaci webu www.hyje.cz

2. krok: Předsednictvo na svém zasedání vybere jednoho vítěze z každé kategorie.

Litujeme, ale na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel!


Vítězný kolektiv obdrží cenu dle níže uvedeného.  Do 14 dnů od skončení soutěže bude na stránkách soutěže uveden seznam soutěžících a vítězové. Vítězové budou rovněž vyrozuměni e-mailem.

5. Výhry pro soutěžící v celé soutěži: 

Vítězný kolektiv každé kategorie získává možnost si užít   DEN VAŠEHO KOLEKTIVU U KONÍ ve stáji v Lipině. Dle počasí uvidíte, jak to v koňské stáji vypadá a co se tam napínavého dnes a denně děje. Ti odvážní se budou moci vyhoupnout do sedel jako praví kovbojové. Vyzkoušíte si jaké to je, koně si vyčesat, nasedlat, připravit koním voňavoučké seno ke krmení a další činnosti, se kterými se u koní můžete setkat. Připraven pro Vás bude plápolající táborák s voňavými špekáčky a speciální překvapení.

Jak to v Lipině vypadá uvidíte na www.lipina.cz.

UPOZORNĚNÍ: Do a z  areálu stáje se vítězný kolektiv dopravuje na vlastní náklady, vlastní dopravou.

6. Informace o soutěži:
Podrobné informace mají možnost zájemci o soutěž získat přímo na internetových stránkách http://www.hyje.cz

 7. Obecné podmínky soutěže:

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u organizátora soutěže.

Účastí v soutěži (zasláním výrobku) vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním jím uvedených osobních údajů. Údaje budou zpracovávány za účelem administrace soutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb ze strany organizátora. Údaje budou zpracovávány zaměstnanci organizátora automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslanému výrobku (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu, účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce v níž má veden trvalý pobyt ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Pokud účastník soutěže zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení či požadovat, aby správce odstranil takovýto závadný stav.


Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost HYJÉ-koně, o.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi organizátorem a účastníkem za trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2015 Výtvarná soutěž.JPG, 430x600, 62.51 KB
2015 Výtvarná soutěž 2.JPG, 426x600, 61.71 KB
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě