Trasy a programy

všechny hipotrasy

Hipostezky

U nás v HYJÉ platí: především na koni. Samozřejmě nemáme vůbec nic proti stezkám pro pěší turisty, cyklisty či lyžaře (naopak usilujeme o to, aby všichni milovníci přírody, užívající jakékoliv stezky, cestičky a pěšiny byli jedna velká rodina), ale již podle názvu naší obecně prospěšné společnosti, tedy HYJÉ – koně Zlínského kraje je zřejmé, že naším předmětem zájmu jsou především koně.

Základní otázka položená čtenáři v názvu tohoto článku má však více rovin. Zaměřme se pro tentokrát na tu, která se zabývá samotnými prvopočátky budování stezky, na práci mravenčí a veskrze papírovací, ale zároveň objevnou a přínosnou nejen v rámci mezilidských vztahů či zlepšení komunikace s místními úřady a institucemi. Na konci maratónu čekají kilometry krásné přírody, zpřístupněné jezdcům s jejich „koňskými parťáky“, dobrý pocit z oživení a zvýšení návštěvnosti i atraktivity daného regionu či zvýšená informovanost o krásách místního kraje. Vraťme se ale zpět na začátek.

Jste-li z řad „koňáků“, pak jistě víte, které cesty při svých toulkách za klidem přírody využíváte. Pokud sami koně nevlastníte, ale přesto byste rádi hipostezku zprovoznili, doporučujeme: obraťte se na chovatele koní či provozovatele stájí v nejbližším okolí, mohou Vám poskytnout cenné rady ohledně vedení trasy. V případě plánování jezdecké trasy platí tři „zlatá“ pravidla:

  1. Pokud možno se vyhnout souběhu jezdecké trasy s trasou cyklistickou nebo turistickou.
  2. Vyhnout se vedení jezdecké trasy po frekventované komunikaci pro motorová vozidla.
  3. Poskytnout turistovi na koni co nejzajímavější průběh trasy s množstvím přírodních nebo kulturních atrakcí a s možností odpočinku pro koně i jezdce.

Při vedení trasy je třeba myslet i na kvalitu cesty (zda je cesta jílovitá či zpevněná, zda je dostatečně široká pro případné bezpečné míjení s chodci atd.) a celkově na náročnost trasy pro jezdce i koně (cesta vedoucí do dlouhého táhlého kopce je pro jezdce a koně  náročnější, než cesta přes pastvu, dále přítomnost vodních brodů atp.). V nejlepším případě je vhodné si plánovanou stezku projít přímo na koni a přesvědčit se, že jste o náročnosti trasy uvažovali správně. Pokud máte trasu hipostezky promyšlenou, gratulujeme! Nyní je třeba doufat, že při procházení stezky na čerstvém vzduchu jste načerpali hodně sil a zocelili své nervy - nadchází fáze legalizace. 

Prvotním krokem v této fázi je vyznačení budoucí hipostezky do mapy. Jak už bylo výše uvedeno, je žádoucí, aby nebyla z velké části souběžná s jinými turistickými trasami, ať už pěšími, cyklistickými či lyžařskými. Pokud nelze v některých úsecích vést hipostezku jinudy, samozřejmě můžete těchto ostatních stezek využít, je ale třeba mít neustále na mysli bezpečnost všech uživatelů a případné narušení povrchu cesty, které by mohlo znesnadňovat pohyb po ní. Nejvhodnější mapou k zaznačení trasy je turistická mapa 1:50 000. Užitečnou pomůckou je pak katastrální mapa, která je rozdělená na jednotlivé parcely s údaji o výměře a způsobu užití, ale hlavně o majiteli. Takovou mapu budou mít nejspíše k dispozici na nejbližším městském či obecním úřadě, případně katastrálním úřadě, v elektronické podobě Vám může být nápomocen server pro nahlížení do katastru nemovitostí s možností zobrazení katastrálních map v elektronické formě. Zároveň s vyznačením trasy si poznamenejte všechny parcely a jejich majitele, přes které stezka povede. Případně postačí namísto čísla parcely popis úseku trasy. Pokud stezka vede po cestě, která je v mapě zaznačena, nepotřebujete k průchodu souhlas – ten je zapotřebí pokud vedete trasu např. přes louku nebo pastvinu, kde není cesta uvedena v katastrální mapě. Co ale musíte před vyznačením stezky bezpodmínečně mít, je podpisem majitele parcely doložený souhlas o značení. Značení jezdeckých stezek probíhá ve spolupráci s Klubem českých turistů (dále jen KČT), užívá se jednotné značení  a samotné vyznačování tras zabezpečují proškolení znakaři, jejichž seznam je k dispozici u projektových manažerek HYJÉ (podle toho, kudy vede plánovaná trasa, doporučujeme značkaře z nejbližšího okolí kvůli možnostem dopravy). Dále je třeba na stezku a její značení upozornit Lesní správu příslušné oblasti. Ke značení patří také instalace turistických cedulí a ukazatelů – jistě budete chtít projíždějící jezdce upozornit na kulturní a přírodní památky v nejbližším okolí. Návrhy na tyto cedule jsou odeslány KČT do Prahy, který zajistí jejich výrobu. Pořízení tabulek hradí HYJÉ, za jejich instalaci však zodpovídáte Vy, jako správce stezky. Pokud trasa splní i ostatní náležitosti dle pravidel KČT, může být zaznačena do oficiálních map KČT a údržba značení pak přechází právě pod KČT. Na stezce ale není třeba udržovat funkční a aktuální pouze značení, také samotná kvalita cest vypovídá o správci stezky a jeho péči o ni.

V zájmu ochrany majetku vlastníků pozemků, s jejichž laskavým souhlasem stezky vyznačíte, v zájmu ochrany zdraví jezdců i koní a v zájmu respektování pravidel společenského chování je na stezkách nutno dodržovat určitá pravidla. Předpokládáme, že na některých úsecích bude nutno pravidla rozšířit v souladu se specifickými požadavky toho kterého území, ale chceme, aby již vlastní základ pravidel o chování jezdců na koňských trasách předcházel zbytečným problémům a nedorozuměním mezi uživateli stezek a ostatními osobami. Jako hlavní aktér budování stezky se automaticky stáváte také jejím správcem, pokud sám neurčíte jinou osobu – u informací o stezce na našem webu ale musí být připojeno telefonní číslo zodpovědné osoby, na kterou se budou moci zájemci o podrobné informace (např. o stavu stezky po vydatných deštích apod.) obrátit.

Ke zvýšení komfortu na stezkách můžete s povolením majitelů instalovat úvaziště pro koně, která budou sloužit k odpočinku jezdců i koní.

Dočetli jste až sem? Výborně! Nadchází závěrečná fáze "slavnostní otevření stezky". V této fázi přichází na řadu Vaše invence - Vaše práce a snaha si zaslouží bezesporu ocenění a otevření stezky slavnostní kabát. Na Vaši žádost navrhneme program otevíracího ceremoniálu nebo necháme tuto záležitost čistě na Vás - prostě tak, abyste byli maximálně spokojeni.

A co přát Vám všem odvážným na závěr? Především vytrvalost - přestože je turistika na koni poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a až v posledních letech začíná nabírat na významu, je to nový a vítaný způsob trávení volného času, přičemž se jedná o pobyt v přírodě a převažuje zde především poznávací složka nad sportovně-technickou. Neoddiskutovatelným přínosem je také společnost ušlechtilých zvířat - koní. Poznat krásy Vašeho regionu z koňského hřbetu tedy mohou jak zájemci z řad stálých koňáků, tak také turisté toužící po aktivním odpočinku a to vše díky Vám!   

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě